> หน้าแรก > วารสารวิชาการ
Highlight Highlight Highlight Highlight Highlight Highlight Highlight Highlight Highlight Highlight Highlight Highlight Highlight Highlight Highlight Highlight Highlight Highlight Highlight

ค่า Thai-Journal Impact Factors
........................................................
ค่า Thai-Journal Impact Factors (TCI Journal Impact Factors) ของวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี พ.ศ. 2556
ค่า Thai-Journal Impact Factors (TCI Journal Impact Factors) ของวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2555
วารสารวิชาการ
........................................................
รายชื่อวารสารทางวิชาการที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาอนุมติที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับเกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สกอ.
รายชื่อวารสารทางวิชาการที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาอนุมติที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสาขา
วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
รายชื่อวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (TCI: Thai Journal Cication Index Centre)
รายชื่อวารสารสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์(TCI: Thai Journal Cication Index Centre)
รายชื่อวารสารทั้งหมดโดยแยกตามสาขาต่าง ๆ ในฐานข้อมูล scopus
รายชื่อวารสารทั้งหมดโดยแยกตามสาขาต่าง ๆ ในฐานข้อมูล ISI
สมาชิก
สวัสดี Guest
ไอพี: 10.5.1.61

ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน
สถิติผู้ใช้งาน
ทั่วไป
Pages seen1132976
Visitors103749
Busiest day2013-08-30
Users
ผู้ใช้ทั้งหมด498
ผู้ใช้ล่าสุดphakdee